آغاز تا پایان یک ترم دانشگاه به روایت تصویر !

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

شروع ترم

شروع ترم - www.Persian-Star.org


یک هفته بعد از شروع ترم

یک هفته بعد از شروع ترم - www.Persian-Star.org


دو هفته بعد از شروع ترم

دو هفته بعد از شروع ترم - www.Persian-Star.org


قبل از میان ترم

قبل از میان ترم - www.Persian-Star.org


در طول امتحان میان ترم

در طول امتحان میان ترم - www.Persian-Star.org


بعد از امتحان میان ترم

بعد از امتحان میان ترم - www.Persian-Star.org


قبل از امتحان میان ترم

قبل از امتحان میان ترم - www.Persian-Star.org


اطلاع از برنامه میان ترم

اطلاع از برنامه میان ترم - www.Persian-Star.org


7 روز قبل از پایان ترم

7 روز قبل از پایان ترم - www.Persian-Star.org


6 روز قبل از پایان ترم

6 روز قبل از پایان ترم - www.Persian-Star.org


5 روز قبل از پایان ترم

5 روز قبل از پایان ترم - www.Persian-Star.org


4 روز قبل از پایان ترم

4 روز قبل از پایان ترم - www.Persian-Star.org


2 روز قبل از پایان ترم

2 روز قبل از پایان ترم - www.Persian-Star.org


1 روز قبل از پایان ترم

1 روز قبل از پایان ترم - www.Persian-Star.org


شب قبل از امتحان

شب قبل از امتحان - www.Persian-Star.org


1 ساعت قبل از امتحان

1 ساعت قبل از امتحان - www.Persian-Star.org


در طول امتحان

در طول امتحان - www.Persian-Star.org


هنگام خروج از سالن امتحان

هنگام خروج از سالن امتحان - www.Persian-Star.org


بعد از امتحان

بعد از امتحان - www.Persian-Star.org

/ 1 نظر / 6 بازدید
سحر

سلام فرصت کردین به منم سر بزنین